Blå – grønn faktor

Blå – grønn faktor

Gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann.
Blågrønn faktor skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon.
Beregningsmetoden i standarden brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt.
Kravet til blågrønn faktor gir føringer for bruk av åpen overvannshåndtering og vegetasjonselementer.
PLANSAK AS utarbeider fagrapport for blå-grønn faktor.